VOP

VOP

Všeobecné obchodné podmienkyOdporúčame každému zákazníkovi, aby sa vo vlastnom záujme oboznámil s našimi obchodnými podmienkami:Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti UNICARBACK s.r.o., so sídlom na Fraňa Mráza 624, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 643 206, DIČ: 2023514746, IČ DPH: SK2023514746, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 56631/L (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.autopluh.sk (ďalej len „autopluh.sk“), a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).1. Základné údajePredávajúci:UNICARBACK, s.r.o.Fraňa Mráza 624010 01 ŽilinaIČO: 46 643 206IČ DPH: SK2023514746DIČ: 2023514746Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 56631/Le-mailový kontakt: info@unicarback.com (kontakt non-stop)telefonický kontakt: +421 948 13 88 77Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)Inšpektorát SOI pre Žilinský krajPredmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1Dodávateľ je platcom DPH.Prevádzka elektronického obchodu: http://www.autopluh.sk/Kupujúci:fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou UNICARBACK, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.Tovar:tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.2. Základné ustanoveniaKupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s týmito obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená, pričom v prípade nesúhlasu Kupujúceho s náhradným termínom budú prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho v primeranej lehote.3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvyKúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.4. Základné práva a povinnosti predávajúceho• dodať na základe záväzne akceptovanej a riadne zaplatenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu• má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom• má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar5. Základné práva a povinnosti kupujúceho• k cene objednaného tovaru, resp. objednávke, účtujeme nasledovné prepravné:Slovenská republika:Doručenie na Slovensko s platbou bankovým prevodom              zdarma (kuriér)s platbou na dobierku                  20,00 €osobný odber                               0,00 €            Zahraničie:Doručenie do zahraničia (kuriér):                 50,00 €• je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške dvojnásobku ceny zvoleného druhu prepravy• je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby• má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru• Kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu spolu s platbou za doručenie nasledovne:Platby za objednávky v rámci Slovenskej republiky:Platba prevodom na účet predávajúceho                + 0,00 €Platba na dobierku                                                   + 20,00 €Platby za objednávky v rámci Českej republiky:Platba prevodom na účet predávajúceho              +0,00 €/ +0,00 CZK6. Poučenie o práve odstúpiť o zmluvy a dôsledky odstúpenia od zmluvyKupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese info@unicarback.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Predávajúcemu osobne alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s Predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, Kupujúci vráti tovar na svoje náklady. Ak bol tovar poškodený, tak dopravné náklady hradí predávajúci. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Táto cena bude vrátane prepravných nákladov, ktoré Predávajúci mal na doručenie tovaru Kupujúcemu. Platbu preukážeme až po vrátaní tovaru späť k nám a to do 14 dní od prijatia tovaru.Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.Na vrátanie tovaru môže kupujúci použiť TENTO formulár, avšak nie je to povinnosť Kupujúceho.8. Ochrana osobných údajovInformácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je každý kupujúci povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na stránke www.autopluh.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť UNICARBACK s.r.o., so sídlom na Fraňa Mráza 624, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 643 206, DIČ: 2023514746, IČ DPH: SK2023514746, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 56631/L (ďalej len Predávajúci) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope www.autopluh.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.V prípade, že kupujúci bude mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope www.autopluh.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi emailom na info@unicarback.com.Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope www.autopluh.sk, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.Po zrušení registrácie v e-shope www.autopluh.sk a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje kupujúceho bezodkladne zlikvidované.Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Predávajúci povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári, ak sa tam také políčko nachádza, a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje Kupujúci Predávajúcemu svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi na adresu Predávajúceho. prípadne emailom na info@unicarback.com.Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje Kupujúceho bezodkladne zlikvidované.Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Kupujúci povinný Predávajúceho informovať o ich zmene poštou na adresu Predávajúceho, prípadne emailom na info@unicarback.com.Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom, teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Predávajúcim, ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.Kupujúci berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných Predávajúcim.8. Záverečné ustanoveniaPredávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.V Žiline dňa 01.01.2016Reklamačný poriadokNa celý sortiment poskytuje Predávajúci zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.Náklady na dopravu k Predávajúcemu hradí Kupujúci, späť ku Kupujúcemu hradí Predávajúci. Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu.Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.Na vzťahy neupravené týmito podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.